Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů:

Auto Dolanský s.r.o.
Sídlo: Lípa 369 ,763 11 Lípa u Zlína
IČ: 04219481
(dále jen „Auto Dolanský s.r.o.“)V rámci své činnosti provádí Auto Dolanský s.r.o., která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

  • Smluvní vztahy s dodavateli a odběrateli

Informace o zpracování osobních údajů:

1) Právním základem pro zpracování osobních údajů ve vztahu k účelu zpracování uvedenému výše je podle čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR nezbytnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

2) Při zpracování osobních údajů u Auto Dolanský s.r.o. nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

3) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platnými obecně závaznými právními předpisy.

4) Máte právo:

a. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Auto Dolanský s.r.o. jsou nepřesné),
c. požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
d. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste Auto Dolanský s.r.o. poskytl/a,
e. podat stížnost u dozorového orgánu.

5) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

6) Svá práva vůči Auto Dolanský s.r.o. uplatňujte cestou kontaktního místa subjektů údajů.

7) Kontaktní místo subjektů údajů:

E-mail: seat@autodolansky.cz